El cànon d’entrada

El cànon d’entrada és una contraprestació econòmica que es paga una única vegada i, tal i com diu el nom, l’import s’abona en el moment d’adquirir la franquícia. El pagament d’aquest import d’entrada és a fons perdut.

La finalitat del cànon d’entrada és remunerar a la franquiciadora els drets d’explotació del negoci, de la seva marca i la transmissió de l’experiència i la metodologia de la marca.

El valor del cànon d’entrada és arbitrari. De fet, cada franquiciadora determina el seu. En general, l’import es quantifica en funció del nivell d’acceptació de la franquícia i de la notorietat i prestigi que la marca té al mercat.

Per tant, de manera global, aquelles marques més conegudes i que gaudeixen d’un bon posicionament en el mercat pot ser que exigeixin un cànon d’entrada força elevat. Tot i això, cada franquícia és un món i, també, ens podem trobar casos en què, franquícies amb molta notorietat de marca, demanin ben poc cànon d’entrada.

Consultra altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Royalty
Altres cànons
Opció de compra