Altres cànons

Els altres cànons són royalties que especifiquen quin servei finançaran. Per tant, la finalitat d’aquest cànon és explícita i dóna informació sobre els avantatges específics que es podran gaudir arran del pagament d’aquest import.

De la mateixa manera que el royalty i el cànon d’entrada, tots els cànons han de quedar degudament reflectits en el contracte de franquícia.

El sistema de fixació de l’import variarà, també, de cada franquícia. Així, doncs, hi haurà algunes que fixaran un preu fix i, d’altres, un variable sobre vendes.

Els altres cànons més coneguts són:

  1. El cànon de publicitat, que es paga per la publicitat que la franquiciadora es compromet a realitzar amb els diners cobrats sota aquest concepte
  2. El cànon de manteniment, que serveix per finançar el manteniment del software de gestió o altres actius de la franquícia.
  3. El cànon de transport, que cobreix les despeses originades pel transport de mercaderies des dels magatzems a l’establiment del franquiciat.

Consulta altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Cànon d’entrada
Royalty
Opció de compra