El registre de franquiciadors

La legislació vigent especifica que tots els franquiciadors tenen l’obligació d’estar inscrits al registre de franquiciadors.

Aquest registre es fa a l’òrgan competent de cada comunitat autònoma on la marca franquiciadora té el seu domicili i conté  la següent informació:

  1. Dades referents al franquiciador: nom o raó social, domicili, dades d’inscripció al Registre Mercantil.
  2. Denominació dels drets de propietat industrial o intel·lectual objecte de la franquícia.
  3. Descripció de l’objecte de negoci de la franquícia i una memòria explicativa de la activitat; que indiqui el nombre de franquiciats de la cadena, el nombre d’establiments que la integren, el municipi i la provincia en què es troben ubicats tots els establiments de la cadena.
  4. En el cas en que el franquiciador sigui un master franquiciat, aquest haurà d’acompanyar a la documentació del franquiciador que acrediti les següents dades pròpies: nom, raó social, domicili, forma jurídica, durada de l’acord de màster franquícia.

Per tal de mantenir la informació actualitzada la normativa estableix que les empreses inscrites al registre de franquiciadors han de comunicar qualsevol modificació en el termini màxim de tres mesos.

A més, amb caràcter anual, i durant el mes de gener de cada any, els franquiciadors han de comunicar a l’òrgan competent de la seva comunitat autònoma els tancaments i obertures d’establiments, propis i franquiciats, produïts l’any anterior.

També et pot interessar:

El manual de franquícia