El manual de franquícia

El manual de franquícia explica, de manera detallada, com s’ha d’explotar i gestionar el negoci franquiciat. En aquest sentit, descriu el tractament que ha de rebre l’establiment, els protocols d’actuació amb la clientela i, fins i tot, els procediments operatius entre la central i la resta de franquiciats de la cadena.

Aquest document transmet, doncs, al franquiciat tot el coneixement adquirit per la franquiciadora al llarg dels anys. Per tant, esdevé un plec normatiu de treball i, en conseqüència, és una eina confidencial. Sovint, quan una franquícia cessa, pot comportar la devolució immediata.

Quan algú adquireix una franquícia, el manual esdevé un document molt valuós ja que, al cap i a la fi, explicita el coneixement adquirit per part de la central franquiciadora.

Per tant, el manual de franquícia és un compendi d’explicacions, normes i procediments que duu a terme cada marca amb la seva xarxa de franquiciats. És, doncs, un instrument que permet a la franquiciadora explicar les diferents funcions i distingir les responsabilitats de cadascuna de les parts. De manera resumida:

 1. Exposa la normativa interna sobre com ha de procedir el franquiciat, ja sigui en l’explotació del negoci i els tractes que manté amb la central com, també, en l’organització de l’establiment.
 2. Descriu la formació inicial que rebran els nous franquiciats.
 3. Esdevé un instruments de supervisió i control de franquiciats.
 4. Descriu, de manera detallada, totes les tasques a dur a terme, de manera precisa i sistemàtica. D’aquesta manera, el franquiciat sap, en tot moment, com actuar en cada fase de l’operativa.
 5. >Procura mantenir la homogeneïtat i els estàndards de qualitat de la marca.

Cada marca franquiciadora disposa del seu propi manual. Per tant, l’extensió i la forma varia: n’hi ha de llargs, de curts, d’impresos en paper, en format digital, en vídeo, etc. També hi ha empreses que disposen d’un sol document i, d’altres, que en tenen diversos.

Els diferents àmbits que acostuma a tenir tot bon manual de franquícia són els següents:

 1. Definició del negoci: organització de l’establiment, explicació del mercat i sector, competència rellevant i diferències principals.
 2. Imatge de l’establiment: com seleccionar el local, reforma i adecuació a la imatge corporativa, mobiliari, decoració i resta d’elements, manteniment del local, etc.
 3. Administració del negoci: gestió, RRHH, albarans, facturació, pagaments, cobraments, assegurances, tresoreria, etc.
 4. Vendes: clients, segmentació, política comercial, preus, tècniques de venda, atenció al públic, regals, rebaixes, vendes creuades, vendes substitutives per manca d’estoc, promocions, etc.
 5. Compres i aprovisionaments: procediment de compres i aprovisionaments, subministres, gestió d’estocs, recepció de mercaderies i emmagatzematge, etc.
 6. Gama de productes o serveis: descripció dels serveis, de les referències, del sistema de codificacions, de les classificacions de productes, de les fitxes tècniques, de la composició dels plats, etc.
 7. Funcionament de l’establiment: descriu la infraestructura de l’establiment i el seu funcionament operatiu. La distribució del local, el visual merchandising, la planificació de les operacions, els rols i les funcions del personal, l’horari comercial, etc.
 8. Inauguració del negoci: la inauguració, les primeres vendes, l’arribada de l’estoc inicial, les campanyes d’obertura, la normativa d’obertura, etc.

També et pot interessar:

Per què té èxit la franquícia?