El contracte de franquícia

contracte_franquicies

Definició
El contracte de franquícia és el document legal i privat que signen, lliurement i per voluntat pròpia, el franquiciador i el franquiciat per establir els acords de la seva relació mercantil.
El contracte s’empara sota les normes i lleis del Codi Mercantil, Penal i Civil de la legislació vigent. Aquest, a més, ha d’estar escrit en l’idioma oficial del país on es concedeix la franquícia; de manera clara, concreta, amb bona fe i que no admeti confusió dels seus mots.

Punts essencials
El contracte inclou  tots els acords a què ambdues parts han arribat.  D’altra banda, pot tenir la literalitat i l’extensió que lliurement les parts convinguin. Amb tot, el contracte és habitualment redactat pel franquiciador. A partir d’aquí, dependrà de la voluntat de les parts que s’introdueixin canvis o es signi sense modificacions.

Informació pre-contractual
Com que el contracte de franquícia és redactat pel franquiciador, aquest haurà de facilitar el dossier d’informació pre-contractual corresponent amb, mínim, 20 dies d’antelació a la signatura del contracte.

També et pot interessar:

El registre de franquiciadors