Codi Deontològic Europeu de la Franquícia

Preàmbul

 1. Aquest preàmbul estableix el propòsit del Codi Deontològic Europeu de la Franquícia i els principis sota els quals les Associacions Membres de la Federació Europea de la Franquícia aplicaran el Codi en el seus països. 
 2. El CODI DEONTOLÒGIC EUROPEU DE LA FRANQUÍCIA és un conjunt pràctic de regles essencials que regeixen les relacions entre un franquiciador i cadascun dels seus franquiciats, que operen conjuntament en el marc d’una xarxa de franquícies. Els principis generals d’ètica posats de manifest per aquest conjunt de disposicions estan sustentats en la bona fe, ja que les relacions entre franquiciador i franquiciat estan basades en l’equitat, la transparència i la lleialtat, i contribueixen a la creació d’una relació de confiança entre les parts. 
 3. Els principis del Codi son aplicables en totes les etapes de la relació de franquícia: en la precontractual, en la contractual i en la post-contractual. 
 4. El CODI DEONTOLÒGIC EUROPEU DE LA FRANQUÍCIA constitueix el codi d’autoregulació de la indústria de les franquícies al qual poden recórrer per trobar orientació sobre la franquícia tots els interessats en la indústria de la franquícia a Europa. 
 5. Els clars i inequívocs principis del codi estan conformes amb les lleis nacionals i els drets fonamentals a la UE amb l’objectiu d’establir un marc més eficaç per a la franquícia. 
 6. En concret, el codi es la pedra angular de l’acció de las Associacions Membres de la FEDERACIÓN EUROPEA DE LA FRANQUICIA (EFF). Les seves respectives regles de pertinença, d’acreditació, així com les seves provisions disciplinàries han de complir amb les normes establertes en el codi. El codi és vinculant íntegrament per a tots els membres de l’EFF, així com per als seus respectius membres. El codi és aprovat per totes les Associacions Membres de l’EFF; cadascuna de les quals està compromesa amb la seva promoció, interpretació i aplicació al seu propi país. Cada associació és responsable d’assegurar que el codi estigui disponible per al públic i, especialment, per a tots els que vulguin entrar a formar part de la indústria de les franquícies. 
 7. Les associacions nacionals de franquícies membres de la FEDERACIÓN EUROPEA DE LA FRANQUICIA (EFF) poden afegir al CODI DEONTOLÒGIC EUROPEU DE LA FRANQUÍCIA una extensió a nivell nacional i/o una interpretació, sempre que no siguin contràries al referit Codi. 
 8. La EFF representa a la indústria de la franquícia en el seu conjunt, amb una aproximació inclusiva als interessos de franquiciadors i franquiciats respecte a les autoritats públiques, la societat civil i els consumidors. 
 9. El CODI DEONTOLÒGIC EUROPEU DE LA FRANQUÍCIA va ser escrit originàriament en l’any 1972 pels principals actors de la indústria a Europa, membres de les associacions fundadores de l’EFF. Reflecteix directament l’experiència del bon comportament de franquiciadors i franquiciats a Europa. Va ser revisat el 1992 per tal de reflectir l’evolució de la franquícia en el mercat, així com per complir amb el desenvolupament del marc regulador de UE. 
 10. El codi va ser actualitzat el 2016 amb la finalitat d’integrar encara més aquelles disposicions que reflecteixen la continua experiència entre franquiciador i franquiciat en el mercat dels països de les seves associacions membres, així com per complir amb les recomanacions de la Comissió Europea en matèria d’autoregulació. El codi és un pla d’acció viu. Les seves actualitzacions són constants amb l’objectiu de seguir sent d’utilitat per a aquesta indústria en constant evolució. 
 11. L’EFF creu, i ho confirma la seva experiència de 40 anys como l’única veu de la franquícia a Europa, que una autoregulació robusta és la manera més flexible de regular la indústria europea de les franquícies. En aquest sentit, la franquícia ha contribuït de manera significativa a la promoció de l’esperit empresarial, en particular al desenvolupament de les PIME i el comerç modern, així com a la creació d’ocupació en els mercats europeus. 
 12. La FEDERACIÓ EUROPEA DE LA FRANQUÏCIA (EFF) és una associació internacional sense ànim de lucre constituïda l’any 1972. Es troba inscrita en Brussel·les (Bèlgica), on compta amb una secretaria permanent. Els membres de la Federació son únicament les associacions de franquícies nacionals acreditades dels països que compleixen amb les condicions geogràfiques i institucionals recollides en els Estatuts de l’EFF. 
 13. El rol més important de l’EFF es promoure l’adopció del codi ètic per tal d’assegurar el desenvolupament de franquícies adequades i ètiques a la UE.

 

 

Codi Deontològic Europeu de la Franquícia

 

1. DEFINICIÓ DE LA FRANQUÍCIA

La franquícia és un sistema de comercialització de bens i/o serveis i/o tecnologia, que es basa en una col·laboració estreta i continua entre empreses financerament separades i independents —el franquiciador i els seus franquiciats— mitjançant el qual el franquiciador concedeix al franquiciat el dret, però també li imposa l’obligació, de dur a terme un negoci d’acord al concepte del franquiciador.

Aquest dret faculta i obliga al franquiciat —a canvi d’una contraprestació financera directa o indirecta— a utilitzar el nom comercial del franquiciador, i/o la marca registrada i/o la marca de servei, el “know-how”, els mètodes tècnics i de negoci, el procediment i altres drets de propietat industrial i/o intel·lectual sobre la base d’una prestació continua d’assistència comercial i tècnica, dins del marc del contracte de franquícia (escrit) celebrat entre les parts per a aquest fi.

El “know-how” és un conjunt d’informacions pràctiques, no patentades, derivades d’experimentacions i experiències del franquiciador. Aquestes informacions tenen les següents característiques:

 – Són secretes.
Els coneixements tècnics no són de domini públic o fàcilment accessibles. No es limiten al sentit estricte i, per tant, no requereixen que cada component d’aquests coneixements sigui completament desconegut o inaccessible fora del negoci del franquiciador.

- Són substancials.
El “know-how” es significatiu i útil per al comprador a efectes d’ús, venda o revenda dels béns o serveis objecte del contracte.

- Son determinades.
Els coneixements tècnics han d’estar descrits de manera prou exhaustiva per permetre verificar si s’ajusten als criteris de secret i substancialitat.

 

2. PRINCIPIS RECTORS

 

2.1  El Franquiciador és l’iniciador d’una xarxa de franquícies integrada per si mateix i els seus franquiciats vetllant pels seus interessos a llarg termini.

2.2 Els compromisos del FRANQUICIADOR:

 •  haurà d’haver creat i explotat un concepte de negoci amb èxit en el mercat de referència durant almenys un any i en una unitat pilot, com a mínim, abans d’iniciar la seva xarxa de franquícies en aquest mercat;
 •  haurà de ser el propietari del nom comercial de la seva xarxa, de la seva marca o una altra identificació distintiva, o ostentador de drets legals vigents respecte de l’ús;
 •  haurà de considerar als seus franquiciats com a empresaris independents i no subordinar-los, directa o indirectament, como a empleats;
 •  haurà de proporcionar al franquiciat la formació inicial i assistència comercial i/o tècnica continua durant tota la vigència del contracte;
 •  haurà de garantir el dret a utilitzar el know-how transferit i/o posat a disposició del franquiciat i serà la seva responsabilitat mantenir-lo i desenvolupar-lo;
 •  haurà de transferir al franquiciat i/o posar a la seva disposició el know-how a través de mitjans d’informació i formació adequats, controlant el bon ús d’aquest coneixement;
 •  haurà de fomentar el feedback dels seus franquiciats per tal de mantenir i desenvolupar el know-how transferit i/o posat a la seva disposició;
 •  haurà, en les fases pre-contractual, contractual i post-contractual de la seva relació amb els franquiciats, utilitzar tots els mitjans raonables per evitar l’ús indegut o, en particular, la transmissió de coneixements a xarxes de la competència per tal d’evitar perjudicis als interessos de la xarxa;
 •  haurà d’invertir, si escau, els mitjans financers i humans necessaris per a promoure la seva marca i per participar en la investigació i la innovació que assegurin el desenvolupament a llarg termini i la continuïtat del seu concepte;
 •  haurà d’informar als potencials i actuals franquiciats sobre la seva política de comunicació per internet i/o de vendes;
 •  intentarà salvaguardar els interessos de la xarxa en el desenvolupament de les seves polítiques comercials i/o de vendes per internet.

2.3 Els compromisos del FRANQUICIAT:

 •  tindrà l’obligació de col·laborar lleialment amb el franquiciador amb l’objectiu de garantir l’èxit de la xarxa de la qual forma part com a empresari informat i totalment independent;
 •  dedicar els seus millors esforços per tal de garantir el creixement del negoci objecte de franquícia i per assegurar el manteniment de la identitat comuna i la reputació de la xarxa de franquícies;
 •  serà responsable dels mitjans humans i financers que es dediquen al seu negoci objecte de franquícia i, com a empresari independent, és responsable davant de tercers pels seus actes en el marc de la franquícia;
 •  haurà d’actuar amb lleialtat respecte a cada un dels altres franquiciats de la xarxa, així com pel que fa a la pròpia xarxa;
 •  haurà de proporcionar al franquiciador les dades operatives verificables per a la determinació del rendiment, així com els estats financers necessaris a efectes d’una gestió eficaç de la xarxa;
 •  haurà de permetre al franquiciador assegurar-se de que la qualitat i la imatge del concepte es mantenen correctament en els productes i serveis prestats al consumidor per part del concessionari;
 •  haurà de reconèixer les seves responsabilitats com a empresari totalment independent pel que fa al consumidor;
 •  no haurà de revelar a tercers els coneixements tècnics i una altra informació de l’operació de franquícia proporcionada pel franquiciador, ni durant ni després de la fi del contracte.

 

2.4 Els compromisos assumits por AMBDUES PARTS:

 •  procuraran salvaguardar la imatge i reputació de la xarxa en el marc del funcionament dels seus respectius negocis;
 •  exerciran la bona fe i l’equitat en les seves relacions mútues. Les dues parts notificaran per escrit qualsevol incompliment contractual i, llevat que no sigui necessari, concediran temps raonable per solucionar-ho;
 •  hauran de respectar la confidencialitat de la informació respecte del concepte de franquícia proporcionada per una part a l’altra;
 •  hauran de resoldre les queixes, reclamacions i controvèrsies de bona fe mitjançant la comunicació i la negociació dutes a terme de forma directa, justa i raonable;
 •  hauran, quan les parts no hagin aconseguit resoldre una controvèrsia mitjançant una negociació directa, buscar solucionar el litigi de bona fe per mediació i/o arbitratge organitzats o aprovats per una Associació Membre de la FEDERACIÓN EUROPEA DE LA FRANQUICIA (EFF).

 

3. INCORPORACIÓ DE FRANQUICIATS, PUBLICITAT I DIVULGACIÓ

 

3.1 La publicitat per a la incorporació de franquiciats haurà d’estar lliure d’ambigüitat i declaracions enganyoses.

 

3.2 Tota publicitat i material de comunicació que inclogui referències, directes o indirectes, a futurs possibles resultats, xifres o guanys que puguin esperar els franquiciats hauran de ser objectius i no induir a error.

 

3.3 Per tal de permetre als potencials franquiciats subscriure qualsevol document vinculat amb ple coneixement, se’ls lliurarà una còpia del present codi deontològic i un document escrit en el qual es reculli tota la informació substancial respecte de la relació de franquícia. Tot això en un termini raonable abans de la signatura d’aquests documents vinculants.

 

3.4 El potencial franquiciat és responsable d’analitzar acuradament tot el material informatiu lliurat relatiu a la relació de franquícia per tal d’integrar-lo en el projecte empresarial del qual és responsable.

 

3.5 El potencial franquiciat ha de ser seriós i transparent pel que fa a la informació sobre la seva experiència, les seves capacitats financeres, la seva formació i el seu passat a efectes de la seva selecció per part del franquiciador.

 

3.6 Si un franquiciador imposa un precontracte a un candidat s’han de respectar els següents principis:

 • abans de la signatura de qualsevol precontracte s’haurà de facilitar al candidat (franquiciat) informació escrita sobre el seu propòsit i sobre qualsevol contraprestació que es pugui veure obligat a pagar al franquiciador amb relació a les despeses reals durant i pel que fa a la fase prèvia al contracte. Si se signa el contracte, aquesta quantitat haurà de ser reemborsada pel franquiciador o compensar-se amb la part corresponent del cànon d’entrada a pagar pel franquiciat;
 •  el precontracte contindrà un termini i una clàusula de finalització;
 •  el franquiciador pot imposar clàusules de no competència i/o clàusules de confidencialitat per protegir el seu know-how i identitat.

 

4. SELECCIÓ DE FRANQUICIATS

Un franquiciador ha de seleccionar i acceptar com franquiciats només aquells que, desprès d’una investigació raonable, semblen posseir els coneixements bàsics, la formació, les qualitats personals i els recursos financers suficients per dur a terme el negoci de franquícia.

  

5. EL CONTRACTE DE FRANQUÍCIA

 

5.1 El contracte de franquícia haurà de complir amb la legislació nacional, amb el dret comunitari europeu i amb les disposicions d’aquest codi deontològic (incloses les relatives a aquest codi previstes a nivell nacional).

 

5.2 El contracte haurà de reflectir els interessos dels membres de la xarxa franquiciada respecte a la protecció dels drets de propietat industrial i intel·lectual del franquiciador, així com el manteniment de la identitat comuna i de la reputació de la xarxa franquiciada.

 

5.3  Els franquiciadors hauran de tractar de garantir que s’ofereixin als franquiciats tots els acords i pactes contractuals referents a la relació de franquícia en un idioma que el franquiciat declari formalment conèixer bé o en l’idioma oficial del país en el qual aquest últim estigui establert. Els acords signats s’hauran de lliurar al franquiciat immediatament.

 

5.4 El contracte de franquícia haurà d’establir, de forma inequívoca, les obligacions i responsabilitats de les parts i totes les altres condicions essencials de la relació.

 

5.5  Els termes essencials mínims que ha de contenir el contracte de franquícia són els següents:

 • els drets atorgats al franquiciador;
 • els drets concedits al franquiciat;
 • els drets de propietat intel·lectual del franquiciador sobre les marques, signes, etc. que han de ser protegits per un període mínim igual a la durada del contracte de franquícia;
 • els béns i/o serveis que s’han de proporcionar al franquiciat;
 • les obligacions del franquiciador;
 • les obligacions del franquiciat;
 • les condicions de pagament per part del franquiciat;
 • la durada de l’acord, que ha de ser prou llarga per permetre que els franquiciats puguin amortitzar les seves inversions inicials i, posteriors, assumides en el marc del contracte de franquícia;
 • les bases a efectes de la renovació del contracte, incloent l’avís que les dues parts s’han de donar;
 • les condicions en les que el franquiciat té el dret a vendre o transferir el negoci de franquícia, com empresa en funcionament, així com els possibles drets preferents del franquiciador al respecte;
 • les disposicions relatives a la utilització per part del franquiciat dels signes distintius de la franquícia, denominació comercial, marca comercial, marca de servei, rètol, logotip o altra identificació distintiva;
 • el dret del franquiciador a adaptar el sistema de franquícia a mètodes nous o modificats;
 • les disposicions respecte a la resolució o fi del contracte;
 • les disposicions relatives al lliurament immediat de qualsevol propietat tangible i intangible pertanyents al franquiciador o qualsevol altre propietari de les mateixes, després de la resolució o finalització del contracte de franquícia.


6. EL CODI DEONTOLÒGIC I LA MASTER-FRANQUÍCIA

Aquest codi deontològic s’aplicarà a la relació entre el franquiciador i els seus franquiciats, igual que entre el màster-franquiciat i els seus franquiciats. No s’aplicarà a la relació entre el franquiciador i els seus màster-franquiciats.

 

 
Descarregar codi dentològic de la franquícia