AVIS LEGAL ALS USUARIS

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

LLEGEIXI ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITADES A “MODALITATS DE CONTRACTACIÓ”

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08007, Rambla de Catalunya, 18, 6è , proveïda de CIF B-66.527..649, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.797, Foli 115, Fulla B-467833, Inscripció 1ª (des d’ara, TOP TEN FRANQUICIAS) en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita al formulari “MODALITATS DE CONTRACTACIÓ” s’inclouen en un fitxer de dades personals del que TOP TEN FRANQUICIAS és el responsable i que ha estat degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades recollides seran tractades per TOP TEN FRANQUICIAS amb la finalitat exclusiva de gestionar la contractació dels serveis dels usuaris amb TOP TEN FRANQUICIAS, per a la prestació del servei contractat, inclosa la seva facturació i cobrament, així com per a informar a l’usuari de la resta de serveis prestats pel Portal.

TOP TEN FRANQUICIAS atendrà els formularis d’usuaris majors de 18 anys. Si algun registre revela que l’usuari no té com a mínim l’edat indicada, TOP TEN FRANQUICIAS es reserva el dret d’anular-lo.

Sense perjudici de l’anterior i en cap cas, TOP TEN FRANQUICIAS es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors de 18 anys  puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor de 18 anys que hagi complimentat i enviat el formulari sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent direcció de correu electrònic: comercial@franquicies.cat , indicant la referència LOPD.

Amb l’enviament de les dades personals a través d’aquest formulari, l’usuari atorga el seu consentiment a TOP TEN FRANQUICIAS perquè aquesta pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat descrita. L’usuari  ha de facilitar dades actualitzades i vertaderes, del contrari TOP TEN FRANQUICIAS no es fa responsable de no poder gestionar degudament la contractació.

TOP TEN FRANQUICIAS es compromet que les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades de forma totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

TOP TEN FRANQUICIAS en compliment de l’article 5 de la LOPD informa que l’enviament dels formularis amb les dades personals és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, vostè pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest cas, l’interessat ha de dirigir-se a TOP TEN FRANQUICIAS mitjançant un missatge de correu electrònic a comercial@franquicies.cat, indicant a la referència del missatge LOPD i detallant les dades que desitja modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 Octubre, de Conservació de Dades relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, TOP TEN FRANQUICIAS retindrà amb caràcter general durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en que es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a afectes de seguretat i no seran utilitzades per finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sempre que TOP TEN FRANQUICIAS enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.

HE LLEGIT ATENTAMENT EL PRESENT AVÍS LEGAL I AMB L’ENVIAMENT DE LES MEVES DADES ATORGO EL MEU CONSENTIMENT PERQUÈ SIGUIN TRACTADES PER TOP TEN FRANQUICIAS PER A LES FINALITATS DESCRITES.