La franquícia Audidat, està al tant de les últimes novetats del sector. En aquest cas, parlem del règim sancionador, una de les principals novetats que estableix el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679).

El nou règim sancionador és de summa importància per a les franquícies i els seus franquiciats, doncs el reglament incrementa les sancions fins a 20 milions d’euros, enfront dels 600.000 com a límit màxim que permet sancionar la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades:

 

En tal sentit, el Títol VIII de l’Avantprojecte de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, relatiu al règim sancionador, part que el Reglament estableix un sistema de sancions o actuacions correctives summament genèric, en el qual no es tipifiquen les conductes ni s’estableixen les reaccions concretes davant la seva comissió. En aquest marc, el projecte de Llei descriu les conductes típiques, mantenint la distinció entre infraccions molt greus, greus i lleus, no obstant això, no concreta criteris per a la quantificació de les sancions, per la qual cosa es manté el amplíssim marge del Reglament per fixar la multa.

Ara bé, l’article 65.3 de l’Avantprojecte disposa que no procedirà iniciar el procediment sancionador quan l’encarregat o el responsable del tractament, previ advertiment de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), “hagi adoptat les mesures correctives encaminades a posar fi al possible incompliment de la legislació de protecció de dades”, sempre que no s’hagi causat un perjudici a l’afectat i quedin degudament garantits els seus drets.

En conseqüència, AUDIDAT considera que l’Avantprojecte de la nova LOPD subratlla l’esperit de responsabilitat proactiva de les empreses i les franquícies creat pel Reglament (UE) 2016/679, segons el qual és obligació del responsable del fitxer poder demostrar l’efectiu compliment de la normativa de protecció de dades.